Všeobecné obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě rohove-lavice.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Marta Šťastná, ROHOVE LAVICE.CZ, Školní 807, Pardubice 530 06, IČO 87434661. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů. Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu rohove-lavice.cz jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního řádu, jakož i reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a další dokumenty je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
2. Všechny ceny uváděné na rohove-lavice.cz jsou včetně DPH (21%).
3. Internetový obchod rohove-lavice.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na zaplacením celé kupní ceny zboží.
7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu rohove-lavice.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně odvolán. V takovém případě prodávající odstraní ze své databáze veškeré osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu.
8. Kupujícímu nebudou účtovány žádné náklady na použití komunikačního prostředku na dálku (katalog internetového obchodu rohove-lavice.cz, a s ním spojená elektronická pošta). K ceně zboží se neúčtují žádné další poplatky. Kupujícímu není účtována ani doprava ani jiné náklady na dodání zboží s 
9. Snažíme se našim zákazníkům zajistit vždy co nejnižší ceny. Proto se ceny mění průběžně dle aktuálních nabídek našich obchodních partnerů. Cena zůstává v platnosti vždy nejméně do osmnácté hodiny daného dne, kdy jsou prováděny změny cen dle aktuálních nabídek dodavatelů. V případě změny ceny bude zákazník o správné ceně informován pracovníky obchodního oddělení. Akční ceny a výprodej platí jen do vyprodání zásob.

C. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva/objednávka – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

D. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu rohove-lavice.cz a právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese: info@rohove-lavice.cz
3. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení s veškerým příslušenstvím a doklady, které prokazují uzavření kupní smlouvy.
4. Zboží na reklamaci posílejte v nejlépe v původním obalu. Nemáte-li původní obal, zabalte zboží takovým způsobem, který ho dostatečně ochrání při jeho přepravě. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Dále viz. reklamační řád. Kupující je oprávněn požadovat úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Nutně vynaložené náklady, spojené s uplatnění odpovědnosti za vady – jakožto i náklady na dopravu nese prodejce.

E. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
5. Ustanovení uvedená v části E odst. 4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Marta Šťastná, ROHOVE LAVICE.CZ, Školní 807, Pardubice 530 06, elektronickou poštou na adrese info@rohove-lavice.cz.
7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v části E odst. 2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

F. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu uvedenou v objednávce v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Fakturu (daňový doklad) a záruční list obdrží kupující po dodání zboží v papírové podobě poštou na adresu kupujícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku bezodkladně po doručení písemného odstoupení od smlouvy (nejpozději do 30 dnů).
f) Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování internetového obchodu rohove-lavice.cz).

G. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
c) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím z databáze vymazat. V databázi zůstanou pouze údaje potřebné pro účetnictví.
d) Kupující/spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení by se mělo uskutečnit nejlépe doporučeným dopisem adresovaným kupujícímu na adresu ROHOVE LAVICE.CZ, Marta Šťastná, Školní 807, Pardubice, 530 06. V dopise musí být uvedena identifikace kupujícího, zboží, kterého se odstoupení týká, účtu na který má být vrácena kupní cena, musí být vlastnoručně podepsán a uplatněn ve výše uvedené čtrnáctidenní lhůtě. Případně lze zvolit i jiný způsob pro odstoupení od smlouvy, ze kterého bude prokazatelně zřejmá vůle od smlouvy odstoupit v rámci tohoto zákonného práva. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním celistvém obalu. Náklady na přepravu zboží nese zákazník. Za uvedených podmínek po obdržení vráceného zboží prodávající zákazníkovi vrátí zpět kupní cenu převodním příkazem (nebo složenkou na adresu kupujícího) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Kupující/spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
1.) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
2.) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

H. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy mail@domena.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

I. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy/objednávky.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu ROHOVE LAVICE.CZ, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu internetového obchodu ROHOVE LAVICE.CZ platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.
3. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost ROHOVE LAVICE.CZ se sídlem Školní 807, Pardubice 530 06. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Tento dobrovolný souhlas lze kdykoliv písemnou formou zrušit.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25. května 2018.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu rohove-lavice.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Podmínky a vztahy ochrany osobních údajů se řídí právním řádem České republiky především příslušnými ustanoveními právních předpisů: zákon na ochranu osobních údajů, občanský zákoník, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

Nákupní řád

Možnosti odjednání

Možnosti podání objednávky:
a) Využitím on-line formuláře - přímo v internetovém obchodě rohove-lavice.cz
b) E-mailem - objednávku lze také zaslat e-mailem na adresu: info@rohove-lavice.cz
Pokud se budete chtít zaregistrovat, učiňte tak ještě před odesláním objednávky kliknutím na odkaz Registrace v horní části obrazovky.

Pozn.: Přihlašovací jméno a heslo si dobře zapamatujte. Při Vašem dalším nákupu v internetovém obchodě ROHOVE LAVICE.CZ již pak nebudete muset vyplňovat znovu všechny identifikační údaje o Vaší osobě, tyto se načtou automaticky.

Registrovaní zákazníci navíc mohou využívat mnoha výhod, spojených s nakupováním. Mezi takovéto výhody patří např. slevy na další nákupy, automatické zařazování do různých soutěží o hodnotné ceny apod.

Prosím, nezapomeňte ve formuláři vyplnit emailovou adresu, na které Vás budeme v co nejkratší době (nejpozději následující den) po odeslání Vaší objednávky kontaktovat a domluvíme s Vámi způsob doručení zboží.

Potvrzení objednávky

Po přijetí objednávky Vás budeme co nejdříve kontaktovat, nejpozději do 2 pracovních dnů. Zboží neoznačené nápisem skladem značí, že není zboží k dispozici u našich dodavatelů a bude vyráběno až na základě Vaší objednávky. Dodací doba na toto zboží je cca 4 – 5 týdnů. Zboží, které je označeno skladem Vám v rámci celé ČR doručíme nejpozději do 2 - 3 pracovních dnů. Tento údaj nese pouze ilustrativní charakter, jelikož stavy skladu se neustále mění. Aktuální stav je vždy potvrzen po odeslání objednávky. Pracovník přepravní služby má za povinnost si s Vámi domluvit předběžný časový termín dodání, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Podle místa Vašeho bydliště lze dohodnout i rozvoz ve večerních hodinách.

Stornování objednávky

Pokud chcete již odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:
- emailem na adresu: info@rohove-lavice.cz

Doručení zboží

Rozvozy velkých výrobků jsou prováděny přepravní společností, která pro nás tuto službu zajišťuje. Běžné rozvozové hodiny jsou od 8 do 17 hodin. Pracovník přepravní služby má za povinnost si s Vámi domluvit předběžný časový termín dodání, který Vám bude nejvíce vyhovovat. Podle místa Vašeho bydliště lze dohodnout i rozvoz ve večerních hodinách. Pokud Vás doručovatel i tak nezastihne doma, máte možnost si balík do 7 dnů vyzvednout na místím odd. Při doručení prosím ihned pečlivě zkontrolujte dodaný výrobek, zda není poškozen. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Pokud zjistíte jakoukoli závadu popř. rozdíl mezi doručeným zbožím a fakturou je potřeba ihned sepsat zápis o škodě přímo s přepravcem.

Dokumetace

Veškerá dokumentace (návod v českém jazyce) jsou přiloženy u výrobku. Faktura (daňový doklad) + záruční list bude doručen v papírové podobě na adresu zadanou v objednávce. Pokud by záruční list potvrzen nebyl, tak jej prosím zašlete na adresu ROHOVE LAVICE, Marta Šťastná, Školní 807, Pardubice 530 06. Ihned nás o tom informujte. Záruční list ihned potvrdíme a zašleme zpět. Pro případné další dotazy s potvrzováním záruky a doručením zboží nás kontaktujte na infolince (702 211 916). Pokud u výrobku jakákoliv dokumentace chybí např. návod, kontaktujte nás a chybějící doklady vám budou zaslány. V případě že budete, platit předem převodem na účet (záloha 20%), bude Vám zaslána faktura a záruční list ihned po připsání peněz na náš účet.

Vrácení zboží

Pokud bylo zboží objednáno spotřebitelem, v souladu s nákupním řádem a ustanoveními občanského zákoníku, může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodnete, zašlete na naši adresu nejlépe doporučeně písemnou žádost s uvedením čísla objednávky, popř. čísla daňového dokladu a čísla účtu. Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a pokud možno nejlépe v původním obalu. Náklady na transport nese zákazník. Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato. Dále doporučujeme zboží pojistit. Po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu Vám zašleme odpovídající částku zpět převodním příkazem (nebo poštovní poukázkou na Vaši adresu) nejpozději do 30 dnů.
Kupující zároveň bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zboží vyrobené na zakázku).

Platební metody

V internetovém obchodě můžete platit ROHOVE-LAVICE.CZ těmito způsoby:

Bankovním převodem
Platba bankovním převodem po obdržení faktury.
Produkt je zadán do výroby po připsání platby na náš účet.
Platba je ZDARMA.

Bankovním převodem po převzetí zboží
Je vyžadována záloha ve výši 20 % z ceny zboží.
Zbytek fakturace budete platit až po obdržení Vaší zakázky k Vám domů.
Cena zálohové platby 59 Kč.

Platbu lze poukazovat na následující účty:
FIO – 2200668127/2010

Doprava a balné

Bankovním převodem: ZDARMA
Zboží je doručeno po připsání peněz na náš účet a jeho následném vyrobení

Reklamační řád

A. Úvodní ustanovení

1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího Marta Šťastná, ROHOVE LAVICE.CZ, Školní 807, Pardubice 530 06, IČO 87434661. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb), ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

B. Převzetí zboží

Kupujícím, který není spotřebitelem
1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.
3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.

Kupující, který je spotřebitelem by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.

C. Záruční podmínky

1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.
4. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Smluvní záruka:
Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním listě.

D. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.

E. Vyřízení reklamace

1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje přímo u prodejce.
2. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu. Není–li schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
4. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, kupující doručí na vlastní náklady (tyto náklady pak může kupující nárokovat po prodejci) a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě.
5. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
6. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím – podnikatelem, či záručním listem.

F. Rozsah záruky

1. Záruka zaniká v následujících případech:
- nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací.
- používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
2. Záruka se nevztahuje na:
- škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem
- vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou
- výrobně nelze zajistit návaznost vzoru mezi sedákem a opěrákem - doporučujeme zvolit vzor pouze na opěráku a kombinovat jej s jednobarevnou látkou na sedáku. Kárované vzory se hodí pouze na rovné opěráky s rovným prošitím, jinak dojde ke zkreslení vzoru
- rozdíl v barevnosti látek a dezénů může být jiný než je prezentace na webu www.rohove-lavice.cz. V případě že si nejste s výběrem odstínu látky jisti, máte možnost vyžádat si vzorek poštou.

G. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14ti dnů od převzetí věci doporučujeme dodržet dále uvedený postup:
1. Zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz.
2. Spotřebitel dále zboží zašle zpět na adresu ROHOVE LAVICE.CZ Jan Šťastný, Školní 807, Pardubice 530 06. a to tak, že zboží by mělo být nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi.
3. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.
4. Odstoupení od smlouvy musí být uplatněno nejpozději do 14 dnů od převzetí věci.
5. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku, , má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

H. Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.
Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 2.2.2021. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.